روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اتو کردن 
1ـ اگر خواب ببینید لباسیاتو میکنید ، نشانة آن است که اوضاع کار و روابط خانوادگیشما بر وفق مراد خواهد بود.

 

2ـ اگر دختریخواب ببیند لباسیاتو میزند و ناگاه دست خود را با اتو میسوزانید ، علامت آن است که  آرامش او را ، بیمارییا حسادت برهم خواهد زد.

3ـ اگر خواب ببینید با اتو لباسیسوزانده اید ، نشانة آن است که رقیبیباعث نگرانیخود و سوءظن شما خواهد شد.

4ـ اگر در خواب اتو به نظر خاموش و سرد بیاید ، نشانة آن است که در خانوادة خود ، با کمبود محبت روبرو خواهید شد


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

آتو دادن چیست

تبلیغات