روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اتو کردن - تعبیر خواب

تعبیر خواب اتو کردن 
1ـ اگر خواب ببینید لباسیاتو میکنید ، نشانة آن است که اوضاع کار و روابط خانوادگیشما بر وفق مراد خواهد بود.

 

2ـ اگر دختریخواب ببیند لباسیاتو میزند و ناگاه دست خود را با اتو میسوزانید ، علامت آن است که  آرامش او را ، بیمارییا حسادت برهم خواهد زد.

3ـ اگر خواب ببینید با اتو لباسیسوزانده اید ، نشانة آن است که رقیبیباعث نگرانیخود و سوءظن شما خواهد شد.

4ـ اگر در خواب اتو به نظر خاموش و سرد بیاید ، نشانة آن است که در خانوادة خود ، با کمبود محبت روبرو خواهید شد

اخبار اکاایران

تبلیغات