روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ارتقاء - تعبیر خواب

تعبیر خواب ارتقاء
1ـ اگر خواب ببینید به مقامیوالا ارتقاء مییابید ،

علامت آن است که با مطالعه و دقت در کارها به پیشرفت و ثروت دست خواهید یافت.

2ـ اگر خواب ببینید به سمت آسمان صعود میکنید ، علامت آن است که به ثروتیدست خواهید یافت ، اما باید برایحفظ و نگهداریثروت خود بشتر بکوشید

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران