روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اجداد
لوک اویتنهاو میگوید :

اجداد : زیان و ضررهایناخواسته
مضطرب : ممکن است که شانس خوبیدر کارها داشته باشید

در حالی‌که‌ اجاق‌ سرد و خاموش‌ تعبیری‌ برعکس‌ دارد.اگرچه‌، اجاق‌ و فر در کل‌ نمایانگر خانه‌داری‌ وپخت‌ و پز نیز هستند.

1ـ دیدن اجاق گاز در خواب ، نشانة آن است که با پادرمیانیشما ، اختلاف و اندوه از بین میرود.

2ـ اگر دختریخواب ببیند رویاجاق گاز غذا میپزد ، نشانة آن است که با سپاسگذاریو قدردانیافراطیخود ، دوست صمیمیخود را از دست میدهد.

تبلیغات