روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب احتضار - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب احتضار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب احتضار
لوک اویتنهاو میگوید :

جان دادن : یک سلامتیقدرتمند
دیدن کسیکه جان میدهد : نشانه خوب برایکسیکه او را درحال جان دادن میبینیم
زنیدر حال جان دادن: از دست دادن یک ارث ، یا یک نیابت

1ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال احتضار هستند ،

 نشانة آن است که شما و دوستانتان بداقبال هستید.

2ـ اگر در خواب خود را در حال احتضار ببینید ، علامت آن است که با بیتوجهیخود ارزش کارتان را کم میکنید و همچنین بیمارییشما را به مرگ تهدید میکند.

3ـ اگر در خواب حیوانات وحشیرا در حال احتضار ببینید ، نشانة آن است که از خطریخواهید گریخت.

4ـ اگر خواب ببینید حیوانات اهلیدر حال احتضارند ، علامت آن است که با آرامش و تسلط بر خود با هر وضعیتیروبرو میشوید.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب احتضار شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

مشاهده ی نزدیکان در زمان احتضار , مریض در حال احتضار

تعبیر خواب احتضار گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات