روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب احتضار - تعبیر خواب

تعبیر خواب احتضار
لوک اویتنهاو میگوید :

جان دادن : یک سلامتیقدرتمند
دیدن کسیکه جان میدهد : نشانه خوب برایکسیکه او را درحال جان دادن میبینیم
زنیدر حال جان دادن: از دست دادن یک ارث ، یا یک نیابت

1ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال احتضار هستند ،

 نشانة آن است که شما و دوستانتان بداقبال هستید.

2ـ اگر در خواب خود را در حال احتضار ببینید ، علامت آن است که با بیتوجهیخود ارزش کارتان را کم میکنید و همچنین بیمارییشما را به مرگ تهدید میکند.

3ـ اگر در خواب حیوانات وحشیرا در حال احتضار ببینید ، نشانة آن است که از خطریخواهید گریخت.

4ـ اگر خواب ببینید حیوانات اهلیدر حال احتضارند ، علامت آن است که با آرامش و تسلط بر خود با هر وضعیتیروبرو میشوید.

تعبیر خواب احتضار گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات