روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب احتضار
لوک اویتنهاو میگوید :

جان دادن : یک سلامتیقدرتمند
دیدن کسیکه جان میدهد : نشانه خوب برایکسیکه او را درحال جان دادن میبینیم
زنیدر حال جان دادن: از دست دادن یک ارث ، یا یک نیابت

1ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال احتضار هستند ،

 نشانة آن است که شما و دوستانتان بداقبال هستید.

2ـ اگر در خواب خود را در حال احتضار ببینید ، علامت آن است که با بیتوجهیخود ارزش کارتان را کم میکنید و همچنین بیمارییشما را به مرگ تهدید میکند.

3ـ اگر در خواب حیوانات وحشیرا در حال احتضار ببینید ، نشانة آن است که از خطریخواهید گریخت.

4ـ اگر خواب ببینید حیوانات اهلیدر حال احتضارند ، علامت آن است که با آرامش و تسلط بر خود با هر وضعیتیروبرو میشوید.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

مشاهده ی نزدیکان در زمان احتضار , مریض در حال احتضار

تبلیغات