روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب احتضار - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب احتضار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب احتضار
لوک اویتنهاو میگوید :

جان دادن : یک سلامتیقدرتمند
دیدن کسیکه جان میدهد : نشانه خوب برایکسیکه او را درحال جان دادن میبینیم
زنیدر حال جان دادن: از دست دادن یک ارث ، یا یک نیابت

1ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال احتضار هستند ،

 نشانة آن است که شما و دوستانتان بداقبال هستید.

2ـ اگر در خواب خود را در حال احتضار ببینید ، علامت آن است که با بیتوجهیخود ارزش کارتان را کم میکنید و همچنین بیمارییشما را به مرگ تهدید میکند.

3ـ اگر در خواب حیوانات وحشیرا در حال احتضار ببینید ، نشانة آن است که از خطریخواهید گریخت.

4ـ اگر خواب ببینید حیوانات اهلیدر حال احتضارند ، علامت آن است که با آرامش و تسلط بر خود با هر وضعیتیروبرو میشوید.

اخبار اکاایران

تبلیغات