روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اذان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب اذان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ذان<br />strong>span>حمدبن سیرین وید: ر نده صلح ومن ستور ون یند ر ایگاهیمعروف انگ ماز نود ا انگ ماز هد،p> <p>لیل ج یت لله گذارد. گر انگ ماز ر ایگاهیمجهول ود، کروهیو اپسندیبدو سد. گر ین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ا ردیفاسق ید، لیل ه و ا ه زدیگیرند. گر ید انگ ماز ا ز سجد ا ز ناره هد، لیل ه ردمان ا ه دا یخواند. گر ید ر ستر فته انگ ماز یداد. لیل ه ا زن ودالفت ارد. گر ید انگ ماز ر انه ود یداد، لیل ه فلس رویش ردد ویند سیاز هل یت و لاک ود. گر ید انگ ر اه ا ر سردابه یداد، لیل ه ن س زندیق ا نافق ست. گر ید ه انگ ماز ر وچه یداد. لیل ر اسویکند.p> <p>براهیم رمانیگوید: گر ردیبیند ا زن ود انگ ماز یداد، لیل ست ه ز نیا حلت ند زودی. گر ید ر لمه ایبانگ ماز زیادت قصانیبود، لیل ه ر ردمان ستم یداد ماید. گر ید ودکیبانگ ماز یداد، لیل ه پدر ارد ا داع وید. گر یند انگ ماز ر رمابه یداد، لیل دحالیاو ود ر ین نیا. گر ید انگ ماز ر افله ا ر شگرگاه یداد، تاویلش د ست. گر یند حبوسیدرزندان انگ ماز یداد قامه رد، ز زندان هایییابد. گر یند انگ ماز ه هو ازیمیداد، لیل ه لاک ود. گر ید ر سر وهیبانگ ماز یداد، لیل ه پادشاه سخن است وید و ا ه دایتعالیخواند. گر ید ر ناره انگ ماز یداد، لیل ه زرگیو رمانروائییابد. گر یند ر نج انه انگ ماز اد، لیل ه ر ار ق یانت ند. گر یند رسردابه انگ ماز اد،لیل ه ه سفر زود ود ر ن سفر نج لا شد یر ماند. گر ید ر یان وهیبانگ ماز رد، لیل ه ر یان ومیستمگر رفتار ید ا یخیانت نند. گر یند ر رسییا ر تختینشسته ود ا یستاده ه هو انگ ماز یکرد، لیل ه عقل ز و زایل ود. گر ید یگریبانگ ماز رد و شنید. لیل ه ه ار عبادت اعت اهل ست سیاو ا ه دایتعالیخواند. گر یند انگ قامت نود، لیل ه ر ارهایحق توفیق ابد.<br />ضرت مام عفر صادق رماید: انگ ماز ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر وازده جه ست. ول: ج. وم: سخن. سوم: رمانروائی. هارم: زرگی. پنجم: یاست. شم: سفر. فتم: ریدن. شتم: فلسی. هم: یانت. هم: اسوسی. ازدهم: نافقی. وازدهم: ریدن ست.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب اذان شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

اذان با معنی , انوع اذان ها , اذان امروز , معنی اذان

تعبیر خواب اذان گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

jazab, استاتوس های جالب, بهترین مطالب طنز, جدیدترین جملات طنز, جدیدترین مطالب طنز, جدیدترین نوشته های طنز, جملات طنز, جملات طنز جدید, جملات طنز خنده دار, جملات طنز کوتاه خرداد ماه 91, جملات کوتاه طنز, جوک خنده دار طنز 91, طنز جدید, طنز نوشته های 91, طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب, طنز نوشته های گوناگون !, طنز کوتاه مطالب باحال, مطالب جالب مطالب خنده دار, مطالب طنز 91, گلچین جملات کوتاه طنز آمیز
تبلیغات