روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اذان
محمدبن سیرین گوید: هر بنده مصلح و مومن و مستور چون بیند در جایگاهیمعروف بانگ نماز شنود یا بانگ نماز دهد،

دلیل حج بیت الله بگذارد. اگر بانگ نماز در جایگاهیمجهول بود، مکروهیو ناپسندیبدو رسد. اگر این خواب را مردیفاسق دید، دلیل که او را به دزدیگیرند. اگر دید بانگ نماز را از مسجد یا از مناره دهد، دلیل که مردمان را به خدا میخواند. اگر دید در بستر خفته بانگ نماز میداد. دلیل که با زن خودالفت دارد. اگر دید بانگ نماز در خانه خود میداد، دلیل که مفلس و درویش گردد و گویند کسیاز اهل بیت او هلاک شود. اگر دید بانگ در چاه یا در سردابه میداد، دلیل که آن کس زندیق یا منافق است. اگر دید که بانگ نماز در کوچه میداد. دلیل بر ماسویکند.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر مردیبیند با زن خود بانگ نماز میداد، دلیل است که از دنیا رحلت کند بزودی. و اگر دید در کلمه هایبانگ نماز زیادت و نقصانیبود، دلیل که بر مردمان ستم و بیداد نماید. اگر دید کودکیبانگ نماز میداد، دلیل که پدر و مارد را وداع گوید. اگر بیند بانگ نماز در گرمابه میداد، دلیل بدحالیاو بود در دین و دنیا. اگر دید بانگ نماز در قافله یا در لشگرگاه میداد، تاویلش بد است. اگر بیند محبوسیدرزندان بانگ نماز میداد و اقامه کرد، از زندان رهایییابد. اگر بیند بانگ نماز به لهو و بازیمیداد، دلیل که هلاک شود. اگر دید بر سر کوهیبانگ نماز میداد، دلیل که پادشاه سخن راست گوید و او را به خدایتعالیخواند. اگر دید در مناره بانگ نماز میداد، دلیل که بزرگیو فرمانروائییابد. اگر بیند در کنج خانه بانگ نماز داد، دلیل که در کار حق خیانت کند. اگر بیند درسردابه بانگ نماز داد،دلیل که به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بلا کشد و دیر بماند. اگر دید در میان کوهیبانگ نماز کرد، دلیل که در میان قومیستمگر گرفتار آید و با ویخیانت کنند. اگر ییند بر کرسییا بر تختینشسته بود یا ایستاده و به لهو بانگ نماز میکرد، دلیل که عقل از او زایل شود. اگر دید دیگریبانگ نماز کرد و او بشنید. دلیل که به کار عبادت و طاعت کاهل است و کسیاو را به خدایتعالیخواند. اگر بیند بانگ اقامت شنود، دلیل که در کارهایحق توفیق یابد.
حضرت امام جعفر صادق فرماید: بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است. اول: حج. دوم: سخن. سوم: فرمانروائی. چهارم: بزرگی. پنجم: ریاست. ششم: سفر. هفتم: بریدن. هشتم: مفلسی. نهم: خیانت. دهم: جاسوسی. یازدهم: منافقی. دوازدهم: بریدن دست.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

قشنگترین قرائت اذان , اذان به سبک موسیقی ایرانی , معنی اذان , انوع اذان ها , اذان با معنی , اذان امروز

تبلیغات