روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اذیت و آزار - تعبیر خواب

تعبیر خواب اذیت و آزار 
1ـ اگر خواب ببینید مورد آزار کسیقرار گرفته اید ، نشانة آن است که دشمنان بر علیه شما به گفتگو نشسته اند.

 

2ـ اگر در خواب تجربة آزار دهنده ایرا تحمل کنید ، نشانة آن است که میخواهید در روز بعد ، کارهایتان را با سرعت بسشتر به پیش ببرید.

تعبیر خواب اذیت و آزار گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات