روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب اذیت و آزار 
1ـ اگر خواب ببینید مورد آزار کسیقرار گرفته اید ، نشانة آن است که دشمنان بر علیه شما به گفتگو نشسته اند.

 

2ـ اگر در خواب تجربة آزار دهنده ایرا تحمل کنید ، نشانة آن است که میخواهید در روز بعد ، کارهایتان را با سرعت بسشتر به پیش ببرید.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب آزار و اذیت , اذیت شدن توسط والدین , اذیت و ازار همکلاسی , اذیت و ازار , آزار وازیت , ازار وعزیت

تبلیغات