روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ارث - میراث - تعبیر خواب

تعبیر خواب ارث - میراث
لوک اویتنهاو میگوید :

ارث : خلاص شدن از یک موقعیت ناجور
 
اگر خواب ببینید ارثیبه شما رسیده است ، نشانة آن است که به آرزوهایخود دست خواهید یافت

2ـ اگر در خواب تجربة آزار دهنده ایرا تحمل کنید ، نشانة آن است که میخواهید در روز بعد ، کارهایتان را با سرعت بسشتر به پیش ببرید.

تعبیر خواب ارث - میراث گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات