روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ارث - میراث
لوک اویتنهاو میگوید :

ارث : خلاص شدن از یک موقعیت ناجور
 
اگر خواب ببینید ارثیبه شما رسیده است ، نشانة آن است که به آرزوهایخود دست خواهید یافت

2ـ اگر در خواب تجربة آزار دهنده ایرا تحمل کنید ، نشانة آن است که میخواهید در روز بعد ، کارهایتان را با سرعت بسشتر به پیش ببرید.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

ارث و میراث

تبلیغات