روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اردو - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب اردو ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب خواب اردو 
1ـ اگر خواب ببینید در هواییآزاد مشغول خوشگذرانیدر اردوییهستید

، نشانة آن است که در انتظار تغییراتیدر زندگیخود هستید ، و آماده برایرفتن به سیفریطولانیو ملال آور خواهید شد.

2ـ اگر درخواب اردوگاهیببینید ، نشانة آن است که دوستان به موقعیتهایبهتریدر زندگیدست مییابید و شما به آینده ایتاریک خواهید رسید.

3ـ اگر دختریخواب ببیند در اردوییشرکت کرده است ، علامت آن است که خواستگار او برایتعیین روز ازدواج متزلزل است اما بعدها ثابت میشود که او فرد مهربانیاست.        
4ـ اگر دختریخواب ببیند در اردوینظامیبه سر میبرد ، نشانة آن است که با اولین درخواست ازدواج خواهد کرد.

5ـ اگر زنیشوهردار خواب ببیند در اردویسربازان به سر میبرد ، نشانة آن است که دامنش لکه دار میشود و شوهرش او را طلاق میدهد.

اخبار اکاایران

تبلیغات