روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ارزانی   
یوسف نبیعلیه السلام گوید:
دیدن ارزانیمصیبت بود

، نشانة آن است که در انتظار تغییراتیدر زندگیخود هستید ، و آماده برایرفتن به سیفریطولانیو ملال آور خواهید شد.

2ـ اگر درخواب اردوگاهیببینید ، نشانة آن است که دوستان به موقعیتهایبهتریدر زندگیدست مییابید و شما به آینده ایتاریک خواهید رسید.

3ـ اگر دختریخواب ببیند در اردوییشرکت کرده است ، علامت آن است که خواستگار او برایتعیین روز ازدواج متزلزل است اما بعدها ثابت میشود که او فرد مهربانیاست.        
4ـ اگر دختریخواب ببیند در اردوینظامیبه سر میبرد ، نشانة آن است که با اولین درخواست ازدواج خواهد کرد.

5ـ اگر زنیشوهردار خواب ببیند در اردویسربازان به سر میبرد ، نشانة آن است که دامنش لکه دار میشود و شوهرش او را طلاق میدهد.

تبلیغات