روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ارزانی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب ارزانی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب ارزانی   
یوسف نبیعلیه السلام گوید:
دیدن ارزانیمصیبت بود

، نشانة آن است که در انتظار تغییراتیدر زندگیخود هستید ، و آماده برایرفتن به سیفریطولانیو ملال آور خواهید شد.

2ـ اگر درخواب اردوگاهیببینید ، نشانة آن است که دوستان به موقعیتهایبهتریدر زندگیدست مییابید و شما به آینده ایتاریک خواهید رسید.

3ـ اگر دختریخواب ببیند در اردوییشرکت کرده است ، علامت آن است که خواستگار او برایتعیین روز ازدواج متزلزل است اما بعدها ثابت میشود که او فرد مهربانیاست.        
4ـ اگر دختریخواب ببیند در اردوینظامیبه سر میبرد ، نشانة آن است که با اولین درخواست ازدواج خواهد کرد.

5ـ اگر زنیشوهردار خواب ببیند در اردویسربازان به سر میبرد ، نشانة آن است که دامنش لکه دار میشود و شوهرش او را طلاق میدهد.

تعبیر خواب ارزانی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات