روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ارقام - تعبیر خواب

تعبیر خواب ارقام  
دیدن ارقام در خواب ، دلالت بر اشتباهات بسیار و آشفتگیفکریدارد .

 

اگر مراقب اعمال و حرفهایخود نباشید ، در معاملة بزرگیشکست میخورید.

اخبار اکاایران

تبلیغات