روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ارکستر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب ارکستر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب ارکستر
1ـ اگر خواب ببینید یکیاز اعضایارکستر هستید و مشغل نواختن ساز ، نشانة آن است

که نامزدتان وفادار و مؤدب خواهد بود و سرگرمیهاییدلپذیر در زندگیخواهید داشت.

2ـ اگر خواب ببینید به آهنگیکه ارکستر مینوازد گوش سپرده اید ، نشانةآن است که با کسب دانشهایبشریهر دم صاحب شخصیتیقویتر خواهید شد ، و لطف و محبتیفراوان به سویشما سرازیر خواهد شد.

اخبار اکاایران

تبلیغات