روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ارگ
1ـ اگر در خواب صدایارگ را از کلیسا بشنوید ، علامت آن است که افراد خانواده از یکدیگر جدا خواهند شد.

 

اگر خواب ببینیدبا ارگ آهنگ دلپذیریرا مینوازید ، علامت آن است که از آسایش دنیویبهرمند میگردید و امتیازات اجتماعیزیادیبه دست میآورید.

3ـ آواز محزونیکه به همراه نواختن ارگ در خواب به گوش برسد ، نشانة از دست دادن دوست یا مقامیاست و همچنین حکایت از وظایفیخسته کننده دارد.

تبلیغات