روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب از دست دادن تعادل - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب از دست دادن تعادل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب از دست دادن تعادل
1ـ اگر خواب ببینید ناگهان رویچیزیمیخورید و تعادل خود را از دست میدهید

، نشانة آن است که با بیدقتیوظایف خود را انجام خواهید داد.

2ـ اگر خواب ببینید دیگران به گونه ایتعادل خود را از دست میدهند ، نشانة آن است که از بیدقتیو غفلت دیگران بهره میگیرید.

اخبار اکاایران

تبلیغات