روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب از دست دادن تعادل - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب از دست دادن تعادل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب از دست دادن تعادل
1ـ اگر خواب ببینید ناگهان رویچیزیمیخورید و تعادل خود را از دست میدهید

، نشانة آن است که با بیدقتیوظایف خود را انجام خواهید داد.

2ـ اگر خواب ببینید دیگران به گونه ایتعادل خود را از دست میدهند ، نشانة آن است که از بیدقتیو غفلت دیگران بهره میگیرید.

تعبیر خواب از دست دادن تعادل گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات