روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اسارتگاه - تعبیر خواب

تعبیر خواب اسارتگاه
1ـ دیدن اسارتگاه در خواب ، علامت آن است که به بدبختیدجار خواهید شد .

 اگر خواب ببینید فردیاز اسارتگاه آزاد میشوید ، علامت آن است که سرانجام از شر بدبختیو نومیدیخود را آزاد خواهید ساخت .

تعبیر خواب اسارتگاه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات