روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب اسباب سفر
لوک اویتنهاو میگوید :

دیدن : از دست دادن شغل شما را تهدید میکند
سفر کردن با بار بسیارزیاد : غم و غصه و یا خرج بیهوده

 اگر خواب ببینید فردیاز اسارتگاه آزاد میشوید ، علامت آن است که سرانجام از شر بدبختیو نومیدیخود را آزاد خواهید ساخت .

تبلیغات