روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب اسپند
منوچهر مطیعیتهرانیگوید :اسفند یا اسپند دود کردن در خواب نمایانگر هراسیاست که از آینده دارید.

چنانچه در خواب دیدید که اسفند در آتش میافکنید موردیپیش میآید که از انجام کاریهراس دارید. اسفند را در بیداریبرایدفع چشم زخم دشمنان و بد خواهان در آتش میافکنیم در خواب نیز تجسم مکانیسم دفاعیروح ماست در مقابل حوادث بیم آور آینده و به هیچوجه بد نیست.

تبلیغات