روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب اسپند ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب اسپند
منوچهر مطیعیتهرانیگوید :اسفند یا اسپند دود کردن در خواب نمایانگر هراسیاست که از آینده دارید.

چنانچه در خواب دیدید که اسفند در آتش میافکنید موردیپیش میآید که از انجام کاریهراس دارید. اسفند را در بیداریبرایدفع چشم زخم دشمنان و بد خواهان در آتش میافکنیم در خواب نیز تجسم مکانیسم دفاعیروح ماست در مقابل حوادث بیم آور آینده و به هیچوجه بد نیست.

تعبیر خواب اسپند گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات