روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب اسپندان  
ابراهیم کرمانیگوید: اگر اسپندان دید، دلیل غم بود. اگر بیند اسپندان همیخورد، دلیل که به قدر آن ویرا غم و اندوه رسد.

اگر بیند کسیاسپندان بدو داد، دلیل که غمیاز آن کس بر دل ویحاصل شود. اگر دید او اسپندان به کسیداد، غمیاز او بر دل ویحاصل گردد.

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر اسپندان داشت، لکن نخورد یا به کسیداد، یا از خانه بیرون افکند، دلیل که او را غم و اندوه کمتر بود.

تبلیغات