روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اسپندان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب اسپندان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب اسپندان  
ابراهیم کرمانیگوید: اگر اسپندان دید، دلیل غم بود. اگر بیند اسپندان همیخورد، دلیل که به قدر آن ویرا غم و اندوه رسد.

اگر بیند کسیاسپندان بدو داد، دلیل که غمیاز آن کس بر دل ویحاصل شود. اگر دید او اسپندان به کسیداد، غمیاز او بر دل ویحاصل گردد.

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر اسپندان داشت، لکن نخورد یا به کسیداد، یا از خانه بیرون افکند، دلیل که او را غم و اندوه کمتر بود.

اخبار اکاایران

تبلیغات