روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اسپندان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب اسپندان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> سپندانstrong>span>   <br />براهیم رمانیگوید: گر سپندان ید، لیل غم ود. گر یند سپندان میخورد، لیل ه ه در ن یرا غم ندوه سد.p> <p>گر یند سیاسپندان دو اد، لیل ه غمیاز ن س ر ل یحاصل ود. گر ید و سپندان ه سیداد، غمیاز و ر ل یحاصل ردد.p> <p>سماعیل ن شعث وید: گر سپندان اشت، کن خورد ا ه سیداد، ا ز انه یرون فکند، لیل ه و ا غم ندوه متر ود.p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات