روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب استخوان - بدن
محمدبن سیرین گوید: استخوان در خواب ، مالیبود که مردم بدان معیشت کنند.

اگر بیند که استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود، دلیل بود که بر قدر آن گوشت خیر و مال یابد. اگر بیند که بیگوشت بود، دلیل کند که اندکیخیر بدو رسد. اگر بیند که او به کسیاستخوان داد، دلیل که از او بدان کس خیر رسد.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند کمه استخوان کسیرا که شکسته بود میبست، دلیل کند که بزرگیو صنعتهایگوناگون یابد و کردار نیک کند و بعضیاز معبران گفته اند: کار بینوائیاز او به نوا گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن استخوان به خواب هفت وجه بود. اول: امل و مال، دوم: خویشان، سوم: فرزند، چهارم: قیم خانه، پنجم: مال، ششم: برادران، هفتم: یار و انباز بود.

منوچهر مطیعیتهرانیگوید: میدانیم که استخوان تشکیل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمیو حتیحیوانات بر اسکلت است و لاجرم استخوان. معبران در مورد استخوان عقاید متفاوت دارند ولیغالبا آن را (مال) تعبیر کرده اند یعنیثروتیکه قوام زندگیشما بر آن است. به دارائیو اندوخته خویش متکیهستید و هر چه بیشتر باشد در خواب به صورت استخوان هایمحکم تر مجسم میشود. (نفایس الفنون) استخوان را (مال حرام) دانسته و ابن سیرین فقط مال شناخته لیکن مجموعا معاش آدمیدر خواب به صورت استخوان ظاهر میشود. یافتن استخوان به دست آوردن مال است. بخصوص اگر گوشیبه آن چسبیده باشد. اگر سر سفره نشسته بودید و کسیقطعه استخوانیهمراه با گوشت از ظرف خودش برداشت و در بشقاب شما نهاد خواب شما میگوید بوسیله کسیپولیبه دست میآورید که تقریبا بدون زحمت و تلاش به چنگ شما میافتد. داشتن استخوان در جیب، تامین مالیاست و اندازه آن به اندازه استخوان مربوط میشود. بزرگ باشد تامین بیشتر است و کوچک باشد تامین کمتر. دادن استخوان به دیگران گویایکمک و مساعدت است از سویشما. اگر شما به کسیاستخوان میدهید که گوشتیبر آن چسبیده کمک و مساعدت شما سبب میشود که آن شخص به سود و خیر و برکت برسد و چنان چه گیرنده استخوان در خواب ناشناس باشد عمل شما یک کار خیر عمومیاست. چنانچه در خواب دیدید استخوانیدر راه افتاده و شما آن را با نوک پا زدید و دور انداختید موردیپیش میآید که منع خیر میکنید. نه سودیبه شما میرسد و نه راضیمیشوید که دیگران از آن بهره مند شوند. اگردر خواب ببینید که استخوانیچرب است به طوریکه دست و انگشتان و آستین شما را آلوده کرد خواب شما میگوید از طریق غیر مجاز نفعیمیبرید که بعد ها و جدانتان احساس ناراحتیمیکند و خودتان رااز انجام آن کار سرزنش میکنید. حالا اگر درخواب دیدید که استخوان شما شکسته در امر معاش شما خللیپیش میآید. اگر کاسب هستید به علتیکه چندان مهم و زیاد نیست ضرر میکنید و اگر کارمند و حقوق بگیر هستید از حقوق شما کسر میشود ولیاگر دیدید که محل شکستگیرا بسته و احتمالا گچ گرفته اید یا چوب نهاده و باند پانسمان کرده اید برایشما حادثه ایپیش میآید که صرفا مالیاست و احتمال ضرر و زیان هست که چنانچه هشیاریبه خرج دهید میتوانید یا آن را جبران کنید و یا از پذیرفتن زیان برهید. بستن استخوان دیگران نیکو کاریاست که از جانب شما انجام میگیرد.

1ـ اگر خواب ببینید استخوانهایتان از زیر پوست بدن تان بیرون زده است ، نشانة آن است که کسیقصد دارد شما را به خیانت وادار کند .

2ـ دیدن تپه ایاز استخوان در خواب ، نشانة آثار قحطیو آلودگیاست .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

استخوان های بدن انسان , بزرگ کردن استخون فک , استخوان اضافه در پا , بزرگ كردن استخوان , گوشت کتف و پا بره , اسکلت پای انسان

تبلیغات