روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب استغفار - تعبیر خواب

تعبیر خواب استغفار   
بدان که استغفار کردن اَسْتَغْفِرُالله بود به معنیآمرزش خواست از خدایعزوجل.

 

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که در خواب استغفار میکرد، دلیل است ایزد بر او مال و فرزندان ارزانیدارد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: استغفار کردن درخواب چهار وجه بود. اول: مال، دوم: فرزند، سوم: آمرزش از حق تعالی، چهارم: توبه کردن از گناهان.

تعبیر خواب استغفار گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات