روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب استغفار   
بدان که استغفار کردن اَسْتَغْفِرُالله بود به معنیآمرزش خواست از خدایعزوجل.

 

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که در خواب استغفار میکرد، دلیل است ایزد بر او مال و فرزندان ارزانیدارد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: استغفار کردن درخواب چهار وجه بود. اول: مال، دوم: فرزند، سوم: آمرزش از حق تعالی، چهارم: توبه کردن از گناهان.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

استغفرالله ربی و اتوب الیه , تعبیر خواب استغفار گفتن , طریقه استغفار کردن , اموزش استغفار کردن , استغفار پیامک , پیامک استغفار

تبلیغات