روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب استوانه - تعبیر خواب

تعبیر استوانه  
منوچهر مطیعیتهرانیگوید :در زندگیامروز ما استوانه فقط میتواند ستون هایاستوانه ایباشد که اینجا و آنجا میبینیم و این چنین استوانه ایدر خواب به جفت تعبیر میشود.

برایمرد، زن و برایزن مرد. معبران نوشته اند استوانه در خواب زنیاست محکم و استوار که میتوانید بر آن تکیه کنید. برایزن نیز این حکم صادق است و چنانچه زنیاستوانه و ستونیاستوانه ایدر خواب ببیند گویایآن است که مردیبا قدرت و شخصیت در زندگیاو شکل میگیرد و ظاهر میشود. اگر پشت به استوانه داده و تکیه کرده اید زنیقدرتمند از شما حمایت میکند یا به شما چشم دارد که میتوانید به او متکیباشید. برایزنان همین حکم جاریاست.

تعبیر خواب استوانه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات