روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر استوانه  
منوچهر مطیعیتهرانیگوید :در زندگیامروز ما استوانه فقط میتواند ستون هایاستوانه ایباشد که اینجا و آنجا میبینیم و این چنین استوانه ایدر خواب به جفت تعبیر میشود.

برایمرد، زن و برایزن مرد. معبران نوشته اند استوانه در خواب زنیاست محکم و استوار که میتوانید بر آن تکیه کنید. برایزن نیز این حکم صادق است و چنانچه زنیاستوانه و ستونیاستوانه ایدر خواب ببیند گویایآن است که مردیبا قدرت و شخصیت در زندگیاو شکل میگیرد و ظاهر میشود. اگر پشت به استوانه داده و تکیه کرده اید زنیقدرتمند از شما حمایت میکند یا به شما چشم دارد که میتوانید به او متکیباشید. برایزنان همین حکم جاریاست.

تبلیغات