روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اسرافیل 
ابن سیرین گوید : اگر اسرافیل را به خواب بیند چنانکه صورت اوست دلیل کند که قوّت و بزرگییابد وعالم و دانا گردد

 و در آن دیار ایمنیبود اگر بیند که اسرافیل صور در دست داشت دلیل بر محنت و بلا وفتنه بود زیرا که او را امر است از خدایتعالیبه دمیدن صور هرجا که دمیدن صور پیدا گردد در آنجا فتنه و ترس و مرگ بود چنانکه حق تعالیمیفرماید (و در «صور» دمیده می‌شود، پس همه کسانیکه در آسمانها و زمینند می‌میرند، مگر کسانیکه خدا بخواهد؛ سپس بار دیگر در «صور» دمیده می‌شود، ناگهان همگیبه پا می‌خیزند و در انتظار (حساب و جزا) هستند.) زمر 69 اگر که اسرا فیل صور را در دست داشت و در شهریبود و نمیدید دلیل کند که در آن شهر بیم و ترس افتد اگر بیند که اسرافیل به خشم در وینگاه کرد دلیل کند که پادشاه آن دیار بر ویخشم کند

کرمانیگوید : اگر اسرافیل را اندوهگین بیند که در صور همیدمید چنانکه او صور همیشنود دلیل که در آن سر زمین مرگ بسیار بود اگر بیند اسرافیل صور همیداشت دلیل کند که در آن زمین عدل و داد وایمنیو ظالمان هلاک گردند اگر اسرافیل گشاده رو بود و شادمان و در وینگاه کرد دلیل کند که از جانب پادشاه خیر و ایمنیبود اگر بیند که اسرافیل او را نامه مهر کرده داد دلیل که اجلش نزدیک باشد اگر بیند که اسرافیل او را بانگ میزد وناپدید گردید دلیل که او را از پادشاه زیان و مضرّت رسد


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

سوره اسرافیل

تبلیغات