روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اسطرلاب - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب اسطرلاب ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب اسطرلاب
ابراهیم کرمانیگوید: اسطرلاب در خواب به تاویل، اصحاب سلطان بود و مهتر بزرگ، اگر بیند که اسطرلاب داشت

یا از کسیبخرد یا کسیبدو داد، دلیل که از اصحاب سلطان گردد و مهتر قومی. اگر بیند که اسطرلاب او ضایع گردید یا بشکست، دلیل کند که جاه و منزلتش نقصان یابد.

جابر مغربیگوید: اگر بیند در اسطرلاب به آفتاب نگاه میکرد، دلیل است به شغل سلطان یا به شغل امیران ویمشغول شود و از ایشان خیر و منفعت بیند و بعضیاز معبران گفته اند: اسطرلاب در خواب مردیبود که ویرا اثباتینباشد و بر کارها پاینده بود.

اخبار اکاایران

تبلیغات