روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اسطرلاب - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب اسطرلاب ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب اسطرلاب
ابراهیم کرمانیگوید: اسطرلاب در خواب به تاویل، اصحاب سلطان بود و مهتر بزرگ، اگر بیند که اسطرلاب داشت

یا از کسیبخرد یا کسیبدو داد، دلیل که از اصحاب سلطان گردد و مهتر قومی. اگر بیند که اسطرلاب او ضایع گردید یا بشکست، دلیل کند که جاه و منزلتش نقصان یابد.

جابر مغربیگوید: اگر بیند در اسطرلاب به آفتاب نگاه میکرد، دلیل است به شغل سلطان یا به شغل امیران ویمشغول شود و از ایشان خیر و منفعت بیند و بعضیاز معبران گفته اند: اسطرلاب در خواب مردیبود که ویرا اثباتینباشد و بر کارها پاینده بود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب اسطرلاب شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

رمل و اسطرلاب , خریدزایچه رمل

تعبیر خواب اسطرلاب گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات