روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اسفنج   
1ـ دیدن اسفنج در خواب ، نشانة آن است که فریب و نیرنگ دیگران را خواهید خورد .

 

2ـ اگر خواب ببینید براینظافت از ابر یا اسفنج استفاده میکنید ، نشانة آن است که قربانیحماقت خود خواهید شد .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

اسفنج ها

تبلیغات