روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اسفنج - تعبیر خواب

تعبیر خواب اسفنج   
1ـ دیدن اسفنج در خواب ، نشانة آن است که فریب و نیرنگ دیگران را خواهید خورد .

 

2ـ اگر خواب ببینید براینظافت از ابر یا اسفنج استفاده میکنید ، نشانة آن است که قربانیحماقت خود خواهید شد .

تعبیر خواب اسفنج گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات