روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اسفناج - سبزی - تعبیر خواب

تعبیر خواب اسفناج - سبزی
محمدبن سیرین گوید: دیدن اسفناج در خواب ، دلیل غم و اندیشه بود

و خوردن وی، دلیل بر مضرت و نقصان مال بود و اما اگر بیند به گوشت پخته بود و روغن و از او همیخورد، دلیل و منفعت کند بر قدر آن چه خورده بود

تعبیر خواب اسفناج - سبزی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات