روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب اسفناج - سبزی
محمدبن سیرین گوید: دیدن اسفناج در خواب ، دلیل غم و اندیشه بود

و خوردن وی، دلیل بر مضرت و نقصان مال بود و اما اگر بیند به گوشت پخته بود و روغن و از او همیخورد، دلیل و منفعت کند بر قدر آن چه خورده بود


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تبلیغات