روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اسکلت - تعبیر خواب

تعبیر خواب اسکلت  
1ـ دیدن اسکلت در خواب ، نشانة آن است که از دست دشمنان خود رنج خواهید کشید .

 

2ـ اگر خواب ببینید پوست و گوشتیبر تنشان نیست و اسکلتیهستید ، علامت آن است که از موضوعیبیهوده عذاب میکشید ، باید بیشتر به خود مسلط شوید .

3ـ اگر خواب ببینید اسکلتیپیوسته به دنبالتان حرکت میکند ، نشانة آن است که به زودیبا واقعه ایتکان دهنده روبرو خواهید شد .

تعبیر خواب اسکلت گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات