روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اسکیت 
1ـ اگر خواب ببینید روییخ اسکیت بازیمیکنید ، نشانة آن است که در آستانة از دست دادن موقعیتیارزشمند قرار گرفته اید .

 اگر خواب ببینید هنگام اسکیت بازییخ میشکند و در آب فرو میروید ، نشانة آن است که از نصیحت هایدوستانیبا ارزش برخوردار خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران مشغول اسکیت بازیهستند ، علامت آن است که نام شما را در کنار نامیکه شما ستایشش میکنید ، با رسوایییاد خواهند کرد .

3ـ دیدن کفشهایاسکیت در خواب ، نشانة آن است که با هم نشینان خود سر سازگارینخواهید داشت .

تبلیغات