روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اسکیت - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب اسکیت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب اسکیت 
1ـ اگر خواب ببینید روییخ اسکیت بازیمیکنید ، نشانة آن است که در آستانة از دست دادن موقعیتیارزشمند قرار گرفته اید .

 اگر خواب ببینید هنگام اسکیت بازییخ میشکند و در آب فرو میروید ، نشانة آن است که از نصیحت هایدوستانیبا ارزش برخوردار خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران مشغول اسکیت بازیهستند ، علامت آن است که نام شما را در کنار نامیکه شما ستایشش میکنید ، با رسوایییاد خواهند کرد .

3ـ دیدن کفشهایاسکیت در خواب ، نشانة آن است که با هم نشینان خود سر سازگارینخواهید داشت .

تعبیر خواب اسکیت گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات