روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اسکله - کشتی 
1ـ دیدن اسکله در خواب ، نشانة آن است که در آینده تصمیم میگیرید به جهانگردیبپردازید .

 

2ـ اگر خواب ببینید هنگام ایستادن بر اسکله به کشتیها نگاه میکنید ، نشانة آن است که آرزوها و خواسته ها یشما به ثمر خواهد رسید

تبلیغات