روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اسکله - کشتی - تعبیر خواب

تعبیر خواب اسکله - کشتی 
1ـ دیدن اسکله در خواب ، نشانة آن است که در آینده تصمیم میگیرید به جهانگردیبپردازید .

 

2ـ اگر خواب ببینید هنگام ایستادن بر اسکله به کشتیها نگاه میکنید ، نشانة آن است که آرزوها و خواسته ها یشما به ثمر خواهد رسید

تعبیر خواب اسکله - کشتی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات