روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اشتر شتر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب اشتر شتر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a>شتر ترp> <p>حمدبن سیرین وید: گر سیخود ا ر شتریمجهول یند ه ه تاب میرود، لیل ند ه سفر ود.p> <p>گر یند ر شتریجولان میکرد، لیل ست غمگین تفکر ود. گر یند ر شترینشسته ود اه م رده یراند دانست اه است جاست، لیل ست ر اه ویش رومانده یچ تدبیر توان ساخت. گر یند اده ترییافت، لیل ست ر ین ه زن واهد. گر شتر ا چه ود، ن زن ه واهد ا رزند ود. گر یند شتر ز یرویبگردانید طیع و شد، لیل ست ندوهگین ود.p> <p>ضرت انیال وید: گر یند ر شتر ست شم لود شسته ود، لیل ه ر ردیبزرگ غلبه ند. گر یند ا شتریجنگ برد یکرد، لیل ست ا ردیعجمیکه شمن ود یرا، صومت فتد. گر یند ه مه شتران ا میچرانید انست ز لک و ود، لیل ند ه یرا لایتیبود ه ردم ن لایت رمانروا ود. گر یند شتر ا میدوشید ، لیل ست ز پادشاه ال ابد ر در ن یر ه وشیده ود. گر یند ه ایشیر ز پستان تر ون مد، لیل ست ن ال ه دون سد رام ود. گر یند اده تریکسیبدو خشید، ا ز سیبخرید، لیل ه زن واهد ا نیزک خرد. گر یند اده تریکه ز و ود گریخت ا زد رد،لیل ست ز زن دا ود ا ر یان یشان صومت فتد. گر یند اده تر و مرد، لیل ه زنش میرد. گر یند ه تر چه ورد، لیل ه زنش چه ورد الش زیاد ود. گر اده تریدید ه میدیکه ارد رسد. گر یند ه وشت شتر یخورد، لیل ست یمار ردد.p> <p>براهیم رمانیگوید: گر یند سیگوشت شتر سیار دو اد، لیل ست ال ابد ه در وشت شتر. گر یند ه شتر ا ربانیمیکرد وشت و ا ه ر سیمیداد، لیل ه ردیبزرگ ر نجا ربانیشود ا میرد. گر یند ه شتریمجهول ر پس و میآید، لیل ه سرگشته تفکر ود. گر یند ه شتریرا هر زبون ویش رد، لیل ست شمن ا قهور ویش ند. گر یند ه مه شتران ر زمینییا ر هیجمع یگردید،لیل ست ر نجا شمن مع ود، ا سیل ر نجا رابیکند ا یماریدر ردم ن وضع ستولیشود. گر یند ه شتران ار ندم و اشتند، لیل ست ز ن شمن ر نجا یر رکت ود.p> <p>ابر غربیگوید: گر یند ر شتر ک ساله شسته ود، لیل ست ندوهگین ود. گر یند ز ندام تر یخون زایل ود، لیل ه سعادت عمت نیا ابد ه در ن ون. گر یند هار شتریمیکشید، لیل ست افردیفرمانبردار و ا صومت فتد. گر یند ه ر یابان شتر سیار افت، لیل ست ر زرگیو رمانروائیاو ر ماعت یابانگرد. گر یند ه و تر افت، لیل ه ال ابد. گربیند سیویرا تریداد، لیل ه ه در یمت ن نفعت ابداز سی. گر یند ه ومیشتریبکشتند وشت ن سمت ردند، لیل ند ه ر ن وضع ردیدارا یمرد ال یرا سمت نند ه یراث.p> <p>سماعیل ن شعث وید: گر یند ه شتران سیار اشت انست ه ن مله لک یاست ز شتران عرابیبودند، لیل ست ر یار عرب پادشاه ردد. گر شتران عجمیبودند، لیل ست ر یار عجم پادشاه ردد. گر زنیبیند شتریبا خورد، لیل ه ز پادشاه ال عمت ابد دانکه پوست شتر یز مین. لیل ا ارد عضیاز عبران فته ند: یراث ابد. گر یند ه شتر ا و سخن فت، لیل ست یر یکیبدو سد.p> <p>ضرت مام عفر صادق رماید: یدن شتر ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a>ر ه جه ود. ول: پادشاه عجمی، وم: ردیامیر، سوم: رد ومن، هارم: سیل، پنجم: تنه، شم: بادانی، فتم: زن ،شتم: ج، هم: عمت، هم: ال شتر عربی، لیل ر ردم عرب ند شتر عجمی، لیل ر ردم عجمیو دانکه شتربانیبه تاویل داوند ه تدبیر لایت ود است ننده ارها ود.p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات