روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اسید 
1ـ نوشیدن هر چیز در خواب که خاصیت اسیدیداشته باشد ، نشانة آن است که در آینده نگرانیو اضطراب فراوانیخواهید داشت .

 

2ـ اگر زنیخواب ببیند مشروب الکلیمینوشد ، معنایش این است که احتمال دارد برایرفع اختلافات دیگران میانجیشود و در این راه سلامتش به خطر بیفتد .

3ـ دیدن خواب اسیدهایسمی، نشان میدهد که خیانتیکه بر علیه شما شکل میگیرد ، افشاء خواهد شد .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب اسیدپاشی

تبلیغات