روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اشک - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب اشک ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب اشک  
ابراهیم کرمانیگوید: اگر دید اشگ سرد از چشم او همیبارید، دلیل که شادیو خرمییابد.

اگر بینداشگ بارید، دلیل که غمگین و دردمند شود. اگر بیند که بیگریه اشگ به رویاو بود، دلیل که ویرا به سخن طعنه زنند. اگر بیند که در چشم ویبه جایاشگ گرد و خاک جمع شده بود، دلیل که به قدر آن مالیحلال بیرنج بدو رسد.اگر دید اشگ به رویاو فرودآمد، دلیل که مال خویش را هزینه کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: در خواب دیدن اشگ که از چشم برآید بر سه وجه بود، اول: شادیو خرمی، دوم: غم و اندوه، سوم: نعمت بود.

لوک اویتنهاو میگوید :

اشک : شادی، نیکبختی
 
گریه کردن در خواب ، نشانة آن است که به زودیگرفتاریشما را محاصره خواهد کرد .

2ـ دیدن گریستن دیگران در خواب ، علامت آن است که اندوه شما شادمانیدیگران را تحت تأثیر قرار خواهد داد .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب اشک شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

اشک چشم راست و چپ , قطره امدین چشم

تعبیر خواب اشک گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات