روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اشک  
ابراهیم کرمانیگوید: اگر دید اشگ سرد از چشم او همیبارید، دلیل که شادیو خرمییابد.

اگر بینداشگ بارید، دلیل که غمگین و دردمند شود. اگر بیند که بیگریه اشگ به رویاو بود، دلیل که ویرا به سخن طعنه زنند. اگر بیند که در چشم ویبه جایاشگ گرد و خاک جمع شده بود، دلیل که به قدر آن مالیحلال بیرنج بدو رسد.اگر دید اشگ به رویاو فرودآمد، دلیل که مال خویش را هزینه کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: در خواب دیدن اشگ که از چشم برآید بر سه وجه بود، اول: شادیو خرمی، دوم: غم و اندوه، سوم: نعمت بود.

لوک اویتنهاو میگوید :

اشک : شادی، نیکبختی
 
1ـ گریه کردن در خواب ، نشانة آن است که به زودیگرفتاریشما را محاصره خواهد کرد .

2ـ دیدن گریستن دیگران در خواب ، علامت آن است که اندوه شما شادمانیدیگران را تحت تأثیر قرار خواهد داد .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

قطره امدین چشم , اشک چشم راست و چپ

تبلیغات