روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اظهار عشق
1ـ اگر زنی خواب ببیند کسی به او اظهار عشق می کند ،

 نشانة آن است که آنطور که انتظار می رود کسی حاضر به خواستگاری او نیست ، و به دنبال کسب لذتهای واهی ناامیدی خواهد بود .

2ـ اگر مردی خواب ببیند به زنی اظهار عشق می کند ، دلالت بر آن دارد که او در خور دوستی و رفاقت نیست . 

3ـ اگر خواب ببینید یکی از اقوام به شما اظهار عشق می کند ، نشانة رنح و ناامیدی است .

4ـ اگر خواب ببینید با یکی از اقوام مکاتبة عاشقانه دارید ، نشانة آن است که بین اقوام و بستگان اختلاف بوجود می آید .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

یه پیرمرد عاشقم شده

تبلیغات