روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اعداد 
لوک اویتنهاو می گوید :

کوچک : نا مطمئن بودن
بزرگ : موفقیت

 

دیدن اعداد در خواب ، علامت آن است که اوضاع بدکار باعث ناراحتی و پریشانی شما خواهد شد

تبلیغات