روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اعلامیه 
لوک اویتنهاو می گوید :

اعلانیه خبرهای غیر منتظره
خواندن اعلانیه : شخصی به شما اهانت خواهد کرد

چاپ کردن : ارتقاء شغلی
دست به دست دادن : کار بد
چسباندن : اتلاف وقت

1ـ اگر خواب ببینید اعلامیه ای را پخش می کنید ، علامت آن است که به علت دعوا و مشاجرات ، کارتان به دادگاه کشیده خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید اعلامیه ای را چاپ می کنید ، نشانة آن است که اخباری ناخوشایند خواهید شنید .

تبلیغات