روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب افسرده - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب افسرده ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر  خواب افسرده 
ابراهیم کرمانی گوید: خوردن افسرده در خواب غم و اندوه بود. اگر دید چیزی افسرده همی خورد،

دلیل که به قدر آن، وی را غم و اندوه رسد. اگر دید افسرده کسی بدو داد و از وی بخورد، دلیل که با شخصی او را جنگ و خصومت افتد. اگر از وی هیچ نخورد، اندوهی به وی نرسد.

جابر مغربی گوید: خوردن افسرده در خواب ، دلیل که او جنگ و خصومت افتد و علی الجمله هیچ خیر در خوردن افسرده نباشد.

تبلیغات