روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب افیون - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب افیون ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب افیون  

محمدبن سیرین گوید: دیدن افیون به خواب ، دلیل بر غم و اندیشه و خوردن وی، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت نماید.

2ـ اگر خواب ببینید دوستتان افلیح شده است ، علامت آن است که دچار بیماری و تردید خواهید شد . تردیدی که به درون خانة شما نیز نفوذ خواهد یافت .

3ـ اگر کسی خواب ببیند یارش افلیج شده است ، نشانة آن است که نارضایتی از موضوعی شادمانی او را تحت الشعاع قرار خواهد داد .
 

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات