روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب الاحقاف

اگر بیند سوره احقاف می خواند، دلیل که فرمان پدر و مادر ببرد

ابراهیم کرمانی گوید: با مادر و پدر احسان نماید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: عجائب های بسیار بیند.

تبلیغات