روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب الاحقاف - تعبیر خواب

تعبیر خواب الاحقاف

اگر بیند سوره احقاف می خواند، دلیل که فرمان پدر و مادر ببرد

ابراهیم کرمانی گوید: با مادر و پدر احسان نماید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: عجائب های بسیار بیند.

تعبیر خواب الاحقاف گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات