روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب الاعراف
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره اعراف می خواند، دلیل که در دین مؤمن و خالص شود و خاتمه اش محمود بود.

 ابراهیم کرمانی گوید: سوره اعراف درخواب خواندن، از این جهان بیرون نرود تا کوه سینا را زیارت کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: همه خلق از او خشنود شوند.

تبلیغات