روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب الاانبیاء
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره انبیا می خواند، دلیل که حق تعالی او را علم و سیرت بخشد. ا

براهیم کرمانی گوید: اقبال دو جهانی یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: عالم و دانا گردد و بعد از رنج و مشقت راحت و آسانی یابد.

تبلیغات