روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب الانسان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب الانسان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب الانسان

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره انسان را می خواند، دلیل است که درویشان را طعام و غذا دهد و رضای حق تعالی را با این عمل جوید.

 ابراهیم کرمانی گوید: با خلقِ خدا احسان کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: توفیق یابد بر سخاوت و شکر نعمت.

اخبار اکاایران

تبلیغات