روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب الانشراح - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب الانشراح ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب الانشراح

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره انشراح می خواند، دلیل که دشواری بر وی آسان گردد.

 

 ابراهیم کرمانی گوید: خدای تعالی کارهای بسته بر وی آسان کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: از سختی فرج یابد.

اخبار اکاایران

تبلیغات