روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب الکوثر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب الکوثر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب الکوثر 

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره کوثر میخواند، دلیل که مال و نعمت بسیار یابد، لکن فرزندش کم بود.

ابراهیم کرمانیگوید: عطا یابد از بزرگیو دشمن او بدحال شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: خیرات بسیار نماید و اجر و ثواب یابد.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات