روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب الکوثر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب الکوثر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب الکوثر 

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره کوثر میخواند، دلیل که مال و نعمت بسیار یابد، لکن فرزندش کم بود.

ابراهیم کرمانیگوید: عطا یابد از بزرگیو دشمن او بدحال شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: خیرات بسیار نماید و اجر و ثواب یابد.

تعبیر خواب الکوثر گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات