روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب الماس 

1ـ اگر خواب ببینید صاحب قطعه ایالماس هستید ، نشانة آن است که مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار  میگیرید .

 

 اگر دختریخواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه میدهد ، علامت آن است که ازدواجش با افتخار و سربلندیهمراه خواهد شد .

3ـ گم کردن الماس در خواب ، نشانةرسواییو مرگ است .

4ـ اگر زن ورزشکاریخواب الماس ببیند ، نشانة آن است که روزهاییلبریز از سعادت و هدایاییبا شکوه در پیش رو دارد . اگر بازرگانان چنین خواب یببینند ، نشانة معاملات سود آور است .

5ـ دیدن الماس در خواب نشانة موفقیت است . مگر آنکه خواب ببینید از رویجسد کسیالماسیربوده میشود ، در این صورت نشانة آن است که دوستان شما را به بیوفاییمتهم میکنند .

تبلیغات