روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب امرود - گلابی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب امرود - گلابی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> مرود - لابی  strong>span>p> <p>حمدبن سیرین وید: وردن مرود ه قت ود، ون سبز یرین ود، لیل ن ه ال لال ابد. گر ه ونه زرد ود یماری ست.p> <p>گر یند مرود ی ورد زرد ود، لیل ه یمار ود ه ه ه نگام و ود. گر مرود ه ونه سبز اشد، ا سرخ ون ه عم یرین اشد ال ست. گر ترش اخوش ود ندوه ست.p> <p>براهیم رمانی وید: مرود سبز یرین ه قت ود ید افتن راد ست. گر یند مرود ا می ورد، لیل رمنفعت ست.p> <p>ضرت مام عفر صادق رماید: وردن مرود ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر پنج جه ست. ول: ال لال، وم: توانگری، سوم: زن، هارم: افتن راد، پنجم: نفعت. گر یند پادشاه مرود ی ورد، لیل ه ز ردی زرگوار ، ه مانقدر ه ورده، فع ابد.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات