روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب املت

1ـ اگر خواب ببینید با املتی که سرد شده است از شما پذیرایی می کنند ،

علامت آن است که با فریب و چرب زبانی می خواهند شما را گمراه سازند .

2ـ خوردن املت در خواب ، علامت آن است که با فردی آشنا می شوید که ارزش دارد به او اعتماد کنید .

تبلیغات