روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب انتخابات 

اگر خواب ببینید در انتخابات شرکت کرده اید ،.

 نشانة آن است که در مباحثی شرکت می کنید که برای موقعیت اجتماعی و مالی شما زیان آور است

تبلیغات