روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب انتقام - تعبیر خواب

تعبیر خواب انتقام
1ـ اگر خواب ببینید از کسی انتقام می گیرید ، نشانة آن است که اراده ای ضعیف دارید

، اگر نتوانید ارادة خود را تقویت کنید دوستان شما را ترک خواهند کرد .2ـ اگر خواب ببینید دیگران از شما انتقام می گیرند ، علامت آن است که باید بیشتر مراقب دشمنان خود باشید

تعبیر خواب انتقام گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات