روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب انتقام - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب انتقام ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب انتقام
1ـ اگر خواب ببینید از کسی انتقام می گیرید ، نشانة آن است که اراده ای ضعیف دارید

، اگر نتوانید ارادة خود را تقویت کنید دوستان شما را ترک خواهند کرد .2ـ اگر خواب ببینید دیگران از شما انتقام می گیرند ، علامت آن است که باید بیشتر مراقب دشمنان خود باشید

تعبیر خواب انتقام گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات