روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب انگشتری - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب انگشتری ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> نگشتری strong>span>p> <p>وسف بی علیه لسلام وید:p> <p>یدن لقه نگشتری رزند ودp> <p>یدن نگشترمردانرا راهت اشد عضی ویند عزت جاه ودp> <pp> <p>یدن نگشتری قره ا یروزه هربانی ز لقp> <p>ضرت انیال وید: ون قش صفت نگشتری یند، لیل ست ز داوندش دو یر یکی سد. گر یند نگشتری سی ه ی اد تا یزی دان هر ند، لیل ست ز نچه ایق و اشد رخی یابد. عنی گر ایق پادشاهی اشد پادشاهی ابد. گر توانگر ود ال ابد ه در یمت نگشتری گر یند ه ر سجد ا ر ماز ر عزا سی نگشتری ه ی اد گر ن س زاهد عابد ود. گر ازرگان ود، صیب و فع تجارت ود مله م ر ین یاس ود. گر یند ه نگشتری سلطان ه ی اد، لیل ماید ه ز ملکتی سلطان ه ی هد ا، لیل ست ز ملکت سلطان ه و اد ه ویشان ی دی سد.p> <p>حمدبن سیرین وید: گر سی یند ه نگشتری و ایع ود ا زد رد، لیل ود ه ر ارهای و فت شواری پدید ید. گر یند نگشتری و شکست گین و ماند، لیل ه زرگی اه و رود برو یبتش ر ای ود. گر یند نگشتری ود ا ه سی خشید، لیل ه ز ن ه ارد رخی ز ن بخشد. گر یند نگشتری ویش فروخت ها ستند، لیل ست ز ن ه ارد مله فروشد زینه ند. گر ها بستند، ن ه ارد رخی ز ن فروشدp> <p>.براهیم رمانی وید: گر یند صناعت نگشتری و اپسندیده ست، لیل ست ز الی ه ارد یزی شود پادشاهی روی شم یرد. گر یند نگشتری و ز سیم ود، لیل ست ن ه ارد پسندیده لال ود. گر نگشتری ز هن یند ن ه ارد ندک قیر ود. گر یند نگشتری ز فت وش ا ز سپیده وی ود، لیل ست ر ن ه ر هن فتیم. گر یند نگشتر و ز زیور ود قیرتر ز ن مله ود ه فتیم.p> <p>ابر غربی وید: گر یند ر نگشت ی نگشتری هن ود، لیل ه وت توانائی ابد. گر یند ز رنج ا س ست، لیل ه ز ردمان ی صل نفعت ابد. گر یند ه لور ست، لیل ه ز ردم عامه یزی دو سد. گر یند نگشتری ویش زد سی ه مانت هاد ا ی ا خشید ن س م نگشتر دو د رد، لیل ست ه زنی ه کاح خواهد جابتش کند زن دو هد. گر یند نگشتری ویش شکست، لیل ه ر یان و عیالش دایی فتد. گر یند ه نگشتری و و گین اشت ا سی دو اد ه ن ر و گین کی وافق کدیگرند، لیل ست داوند نگشتر، غلام زاده ود. گر یند ه ز ن و گین کی یفتاد، لیل ه ز و ناه کی توبه ند. گر یند امه وشته ود ه نگشتر ویش هر رد، لیل ست یزی پنهان دو سد. گر یند ه امه شاده ا هر رد، لیل ه یزی شکار دو سد.p> <p>ضرت مام عفر صادق رماید: نگشتری سیمین ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر هار جه ود. ول: ملکت، وم: زن، سوم: رزند، هارم: ال نگشتری زرین یک ود. گر زنی یند ه نگشتری ا گین ز و ایع د، لیل ست شمت اه و شود ا رزندش میرد ا الش تلف ود. گر الی ود عزول ردد. گر زن یند وهرش میرد ا رزندش.p> <p>وک ویتنهاو ی وید :p> <p>نگشتر : فتخار ، رامش اطر<br />م ردن ن : دایی<br />افتن ن : ختلاف<br />ریافت ردن ن : ام ،تله<br />نگشتری رانقیمت : ازدواج موفق<br />ریدن : امزدیp> <p>نوچهر طیعی تهرانی وید: گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید ه نگشتری ر ست ارید ه بلا رگز داشته ید ز یدن ن ه نگشت ود چار یرت تحسین ده ید شان ن ست ه ه وفقیت زرگی ی سید ه رای یگران تی ودتان اور ردنی یست. گر سی نگشتری ه ما اد ما ن ا ه نگشت ود ردید ز انب ن خص سودی عاید ما ی ود ه ر عتبارتان ی فزاید. رفتن نگشتری ز یگران وب ست فعی ه عاید یننده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ی ردد نوط ست ه خصیت غلی ه هنده نگشتر ارد حلی ه نگشتری رفته اده ی ود. گر سی ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بیند ه نگشتری ودش ا کست ر صورتی ه زدواج رده اشد ین و مسرش ختلاف دایی تفاق ی فتد. گر ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدید ه نگشتری ود ا ه سی مانت اده ودید و ن ا ورد سترد اشت <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ما ی وید ه ر ینده ی ه ندان ور ز زنی ا ختری واستگاری ی نید ه و می پذیرد نان ه ر رایط زدواج باشد ز رزو تمنائی ر ورده شده بر ی هد. م دن نگشتری رای زن خصوص گر گین اشته اشد وب یست ون بر ی هد ه یننده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> سی ا ز ست ی هد ا ز سمتی عزول ی ود.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب انگشتری شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبير خواب گم كردن نگين شرف شمس انگشتر , جنس نگین ابی انگشتر های نقره چیست؟ , تعبیر خواب گم شدن نگین انگشتر طلا , تعبير خواب پوشيدن انگشتر چىميباشد , من انگشتر تو برام نگینی سوسن , تعبير خواب پيدا كردن انگشتر , تعبیر خواب حلقه نگین دار , تعبیر خواب انگشتر فروختن , انگشتر فیروزه در دست چپ , تعبیر خواب قرآنی انگشتر , دیدن انگشتر طلا در خواب , تعبیر خواب انگشتر عقیق , تعبیر خواب انگشتر طلا , تعبير خواب انگشتر , تعبیرخواب انگشتر , انگشتر در خواب , انگشتر نقرهچ , انگشتر زرد

تعبیر خواب انگشتری گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات