روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب انگور - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب انگور ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> نگورstrong>span> <br />وسف بی علیه لسلام وید:p> <p>یدن انگور سفید وزی لال ودp> <pp> <p> و وان ا و ه زندان رآمدند [وزی] کی ز ن و فت ن ویشتن ا [ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a>] یدم ه [نگور رای] راب یشارم یگری فت ن ود ا [ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a>] یدم ه ر وی سرم ان یرم پرندگان ز ن یورند ه ا ز <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> بر ه ه ا تو ا ز یکوکاران یینیم. سوره وسف یه «36»p> <p>ی و فیق زندانیم ما کی ز ما ه قای ود اده یوشاند ما یگری ه ار ویخته یود پرندگان ز [غز] سرش یورند مری ه ما و تن ز ن ویا دید تحقق افت. سوره وسف یه «41»p> <p>ضرت انیال وید: وردن انگور سیاه ه قت ود غم ندوه ود ی قت، ترس یم ود. عبران فته ند: ه عدد ر نگور ه ورده ود زخم وب اتازیانه ر و زنند وردن انگور سفید ه قت ود عمت یر نیا ود، یش ز ن ه مید ارد ه غیر قت، لیل ند ه ز هان داوند وب سخن یری یرون ید لیلش ر رف ال ود. گر نگور سرخ یند مین لیل ند.p> <p>حمدبن سیرین وید: انگور سفید ه قت وردن، لیل ر الی ست ه ه شواری ه ست ید نگور سرخ ه قت ود وردن، لیل ر نفعت ندک ود ر نگوری ه پوست و سخت ود، لیل ه الی ه شواری دست ید ر نگوری ه پوست و وشن ود، لیل ر ال لال ند ر نگوری ه ب و تیره ود، لیل ر ال رام ود ر نگوری ه ه یدار سرخ ماید، لیل ر عز اه ند ر نگوری ه یدار سیاه ماید، لیل ر غم ندوه ند ر نگوری ه یرین تر تازه تر ود، لیل ر ال اه ماید عز ی یشتر ردد. ابر غربی وید: گر سی یند ه نگور ر عصر وبین می شرد، لیل ه دمت پادشاه ستمگر ند. گر یند ه ن عصر، ز شت ل ود، لیل ه دمت پادشاه ادیانت ند. گر عصر ز شت پخته ا ز چ سنگ هک ود، لیل ه دمت پادشاه ا سیاست ا یبت ند. گر یند ه نگور ر شت می شرد، لیل ه دمت زنی زرگ ند. گر یند ه نگور ر اسه می شرد، لیل ه دمت خصی سیس ند. گر یند ه نگور می شرد یره ای ن ر م ا می مع رد، لیل ه ز هت ود، ال سیار ه سبب پادشاه اصل ند. گر یند ه نگور ر عصر ا هل عیال ی شرد، لیل ه و ا عیال و ا ر دمت پادشاه نفعت سد. گر یننده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر رر دمت پادشاه باشد، لیل ه اری ز سبب ردی اصل ند.p> <p>ضرت مام عفر صادق رماید: انگور سیاه سفید ه قت ود ی قت، ر سه جه ود. ول: رزند یک، وم: علم رائض، سوم: ال لال. شردن نگور ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> م ن ضرت رماید: ر سه جه ود، ول: ال اخیر برکت، وم: راخی عمت، سوم: ز حط لاامان افتن.p> <p>وک ویتنهاو ی وید :p> <p>وردن : تب ختصر<br />یدن ن : دایی غیر نتظره<br />انگور سفید : ادمانی<br />انگور سیاه : غصه<br />یدن ن : ما ه دفتان واهید سید<br />سی نرا ه ما دهد : شناییهای تازه<br />شمش : عوا ر مسایگیp> <p>نوچهر طیعی تهرانی وید: ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ای ا تاک وب ست ه مید <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> ده ست. یشه میدی ست ه ر زمین ی شانیم ز ر یوه ن سالیان راز ستفاده ی نیم. ابن سیرین رخت نگور ا زنی ریمه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> رده رخی یگر ز عبران رد زرگوار انسته ند لی تاک ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ا رزندان ا ستند ه ه یشان ل سته ه ود مید اده یم . رای فراد ی تفاوت یراث ست لک قفی. رای یمار فا ست رای تهی ست روت ین ستگی ه ن ارد ه تاک ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینیم ودمان ر یداری ه ضع وقعیتی اشته اشیم. تاک شان ی ردی سرمستی م ی تواند اشد . گر یننده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> رفه ال ار اشد بیند ر انه ش تاک وئیده ین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> شدار سرمستی ست حیانا تند وی ون ز نگور راب ی یرند راب ستی ی ورد ستی علت مراهی تباهی ست ذا یدن تاک مکن ست شدار اشد ه تشخیص ن ا عبر ست.p> <p> گر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید نگور ی ینید ، علامت ن ست ه عد ز ردسر ه ادی ست ی ابید . ر ینده ه ارهایی ست واهید زد .p> <p> وردن نگور سبز ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ، علامت ن ست ه رای سب ذت رتکب طایی واهید د سرنوشت ود ا ه ست حساسات واهید سپرد .p> <p> یدن نگور ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ، علامت ن ست ه ز ار سختی رار ی نید .p> <p> گر ختری ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بیند نگور ی ورد ، علامت ن ست ه سبت ه رزوهای ود ندکی لسرد واهد د .p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب انگور شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب خوردن انگور سبز , تعبیر انگور سیاه در خواب , تعبیر انگور قرمز در خواب , تعبیر خواب انگور قرمز , تعبیرخواب انگور قرمز , خوردن انگور در خواب , دیدن انگور درخواب , تعبیر خواب انگور , تعبیرخواب انگور , تهیه شراب گیلاس , شلیل ریش بابا , خواب درخت مو , اانگور طلایی , نان و انگور , انگور طلایی , انگور درشت , انگور سفید , انگور سیاه , سبد انگور

تعبیر خواب انگور گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات