روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آب - لوک اویتنهاو - تعبیر خواب

تعبیر خواب آب - لوک اویتنهاو
آب
 
لوک اویتنهاو می گوید :

آب : نگرانی و غم

آب در نظر اویتنهاو همانند ضمیر ناخودآگاه بیننده خواب است .

 آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست

تعبیر خواب آب - لوک اویتنهاو گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات