روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آب ایستاده - تعبیر خواب

تعبیر خواب آب ایستاده

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن آب ایستاده روشن به وی میراث رسد

 آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست

تعبیر خواب آب ایستاده گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
  • فال
  • بازار
  • تست هوش آنلاین

جدیدترین مقالات

ایستگاه مشاوره سلامت ایستگاه مشاوره سلامت

اخبار اکاایران

تبلیغات